simCNC 3.503 

000591/592 – Naprawiono problem braku licencji dla wirtualnego kontrolera gdy komputer posiadał więcej niż jedną kartę sieciową.
000575 – Usunięto problem przeciążenia simCNC w przypadku długich i wymagających ścieżek (problem występował od wersji 3.500).
000579 – Dodano dodatkowe komunikaty o nie możliwości wykonani kompensacji G41/G42.
000578 – Usunięto problem zamarzania simCNC (brak odpowiedzi ze strony simCNC) gdy spełnimy warunki :

 • jest otwarte okno konfiguracji simCNC
 • nie ma połączenia z kontrolerem CSMIO/IP
 • wybierzemy opcję „Device Selection”

000576 – Poprawiono działanie opcji „Inverted” dla sygnałów cyfrowych wyjściowych  w konfiguracji simCNC. Od teraz opcja ta działa w czasie rzeczywistym, a nie jak było wcześniej po przełączeniu simCNC w stan ENABLE.
000582 – Naprawiono problem sporadycznego braku możliwości ręcznego zatrzymania akcji Python.
000583 – Naprawiono działanie G80, od teraz poprawnie odwołuje cykl wiercenia.
000584 – Usunięto błąd powodujący awarię simCNC (plik DMP) w momencie gdy kliknę kartę Diagnostyka w Edytorze Gui.
000588 – Zablokowano możliwość stosowania ukośnika w nazwie profilu.
000587 – Usunięto problem nie zatrzymujących się akcji Python podczas zmiany profilu simCNC.
000585 – Dodano obsługę powrót karetki do początku linii w konsoli Python ( obsług „\r”).
000593 – Uporządkowano opis parametrów narzędzi w tabeli parametrów maszynowych.
000594 – Poprawiono działanie G28 (problem sporadyczny i występował w unikatowej sekwencji gcode)
000595 – Usunięto sporadyczny problem z zaprzestaniem wykonywania się gcode na komendzie G4.

simCNC 3.502 

000402 / 000082:

 1. Poprawiono działanie opcji „ Inverted” dla sygnałów „Drive Enable” i „Drive Reset”.
 2. Usunięto opcję „Wyłącz wyjscia gdy E-stop”
 3. Dodano automatyczne wyłączenie wyjścia synchroniczne z trajektorią ruchu (M62 i M63) gdy E-stop.

Ma to zapobiegać np. pozostawieniu włączonej głowicy laserowej lub zaworu odpowiedzialnego za dozowanie kleju, gdy E-stop.

000562 – Zwiększono ilość miejsc  (przed i za przecinkiem) dla wartości „steps per unit” w ustawieniach modułów.
000561 – Poprawiono dokładność MPG dla osi obrotowych.
000567 – Poprawiono dynamikę i precyzje MPG w przypadku zmiany kierunku ruchu oś z wysokimi prędkościami.
000569 – Poprawiono działanie ostrzeżenia o włączonym trybie oszczędności energii karty sieciowej, gdy komputer był wyposażony w więcej niż jedną kartę sieciową .

simCNC 3.501 

000506 – poprawiono problem z jednostkami (mm/cal) w ustawieniach modułu CSMIO-MPG
000538 – poprawiono wyświetlanie zielonej ramki w edytorze GUI dla TabWidgetFrame.
000534 – dodano możliwość przenoszenia TabWidgetFrame przez przeciąganie, wycinanie, kopiowanie.
000541 – poprawiono działanie sygnału „Załączenie zasilania napędów”
000546 – usunięto problem braku ścieżki do Python w przypadku czystej instalacji simCNC 3.500 (problem objawiał się niedziałającymi makrami Python).
000543 – rozszerzono pełną obsługę aż do baz materiałowej G59.250
000545 – Dodano komunikat o naruszeniu granicy sofftlimit w przypadku wydania rozkazu ruchu z linii MDI
oraz poprawki
000554 – Usunięto problem pozornie aktualizujących się offsetów roboczych. Problem polegał na tym że tabela offsetów roboczych pozwalała na zmianę wartości offsetów roboczych ale simCNC ich nie uwzględniał gdy były w innym stanie niż IDLE i ESTOP.
000552 – Dodano w ustawieniach simCN konfigurację potencjometru RRO (ruchy szybkie – G0).
000551 – Usunięto problem utraty ustawień MotionKit po nagłej utracie połączenia sieciowego.
000550 Usunięto fałszywy komunikatu błędu łuku, gdy punkt początku łuku był określony przez inny offset roboczy niż jego koniec.
000540 – Dodano komunikat w przypadku braku ścieżki do Python.
000436 – Poprawiono czas reakcji systemu podpowiedzi w edytorze makr.
Skorygowano także numer linii w komunikatach błędu makr tak aby zgadzał się z faktycznym numerem linii (istniało przesuniecie o 1 linię).

simCNC 3.500

000524 obniżenie dopuszczalnej minimalnej prędkości bazowania
000522 poprawka – G10 z osiami obrotowymi
000519 poprawka – konpensacja narzędzia
000517 Python – dezaktywacja funkcji „M1 skipping enabled”
000516 Python – funkcje getSignalIDAssignedToAnalogIO i getSignalIDAssignedToDigitalIO
000515 poprawka – input „Axis n velocity”
000513 Python – funkcje getGCodeMinPosition i getGCodeMaxPosition
000511 Python – funkcje getSimCncVersion
000510 Python – okna klasy MSG z atrybutem „always on top”
000507 poprawka – edytor GUI – kasowanie nazwy grupy
000505 poprawka – css – PushButton:hover
000504 poprawka – funkcja Python – exit(errorCode)
000500 poprawka – input „tool diameter number”
000499 poprawka – RRO
000496 poprawka – dostęp do niektórych widgetów z poziomu skryptów
000495 poprawka – nazwy jednostek deg/s
0000494 poprawka – konfiguracja „start/stop/finish” reaction w zakładce „spindle”
0000492 poprawka – jog sterowany za pomocą klawiatury numerycznej
0000489 przy próbie ustawienia wartości na wyjściu przypisanym do sygnału, informacja, który sygnał jest przypisany
0000488 uwzględnienie G20/G21 w Feedrate (komenda F…)
0000487 poprawka – sygnały cyfrowe THC z włączoną funkcją „Inverted”
0000486 poprawka funkcja python executeGCode zaraz po włączeniu simCNC
0000485 opcja „show load g-code status dialog” w konfiguracji
0000479 poprawka – LaserMode.Cut
0000474 bardziej precyzyjny komunikat wyjątku dla funkcji Python executeGCode
0000473 bardziej czytelny komunikat błędu niepowodzenia homingu
0000471 funkcja Python getCurrentAxisVelocity
0000468 poprawka – możliwość wyłączenia simCNC przy włączonym „disable stop sources” i włączonym skrypcie w edytorze makr
0000465 opcja „Window always on top” w oknie „CSMIO/IP Monitor”
0000466 edytor GUI – możliwość przypisanie inputa zwracającego „float” do „led interval”
0000462 poprawka – progress bar
0000442 funkcje Python: isAnalogIOAssignedToSignal i isDigitalIOAssignedToSignal
000478: css jest ustawiany dla całego okna, a nie tylko dla MainLayout
000482: poprawka – „orientation” w edytorze GUI
000483: poprawka – liczenie czasu trajetorii
oraz inne poprawki
000227: Kompensacja średnicy narzędzia (G40/41/42)
000396: Opcjonalne wykonwywanie/niewykonywanie M1 w czasie trajektorii
000409: Wwłączanie/wyłączanie limitu prędkości
000439: 255 biegów wrzeciona
oraz poprawki

simCNC 3.423

 • Poprawki w edytorze GUI dla systemu Linux.
 • Usunięto problem kalibracji wejść i wyjść analogowych (problem dotyczył niewielkiej grupy kontrolerów CSMIO/IP).

simCNC 3.422 

000450: Sporadyczne błędy w czasie zamulenia komputera i jednoczesnymi zmianami FRO
000451: Sporadyczne błędy w trakcie rozłączenia sterownika CSMIO
000455: Błąd w trakcie próby usunięcia MainLayout w edytorze GUI
000457: Sporadyczne błędy podczas używania undo/redo w edytorze GUI

simCNC 3.421

000448: Sporadyczne błędy EPID w trakcie wykonywania trajektorii
000449: Niektóre elementy nie wychodzą z trybu edycji po wyłączeniu edytora GUI

simCNC 3.420

– Rozszerzona optymalizacja: dotychczas była optymalizacja łukiem, teraz dodatkowo jest optymalizacja odcinkiem oraz pomijanie segmentów krótszych niż precyzja optymalizacji (parametry 4150-4154)
– G28.1 oraz G28.1Px – bazowanie
– 256 baz materiałowych
– Okno edycji gkodu ustawiane od razu na tej samej pozycji, co w liście gkodu
– Zatrzymanie ruchu między segmentami, jeżeli jeden z nich wykonuje ruch tylko w osiach XYZ a drugi tylko w osiach ABC
– Zatrzymanie zliczania czasu ścieżki po wciśnięciu pauzy, oraz w czasie wykonywania makra
– Sygnał zezwolenia na bazowanie
– Poprawka: sporadyczne zwolnienia na łączeniu segmentów
– Poprawka: sporadyczne blokowanie akcji M5/M9 po zakończeniu trajektorii
– Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem trajektorii zanim zostaną dokończone akcje wykonywane po zakończeniu poprzedniej trajektorii
– Poprawka: działanie autouzupełniania w edytorze makr
– Ulepszona obsługa ekranu dotykowego
– sporadyczne błędy EPID

Python: zgłoszenie wyjątku w wypadku niepowodzenia funkcji:
* executeGCode
* executeHoming
* executeAxisHoming

Python: nowe funkcje:

 • getDeviceInfo
 • setSpindleGear
 •  getSpindleGear
 •  getCurrentScriptInfo
 •  getRunningScriptsInfo
 • getCalculatedPathTime
 • getRemainingPathTime

 

 

simCNC 3.413 

Poprawka soft limit dla osi obrotowych

simCNC 3.412 

00000357: zmiana – interpreter dotychczas tolerował zapis X0.-100 (i inne podobne), uznając, że chodzi o: zero odjąć sto. Aktualnie wymagane są nawiasy kwadratowe [ ] w przypadku operacji arytmetycznych w gkodzie.
00000365: poprawka – kilka komend S… linijka pod linijką
00000366: poprawka – css widgetów w trybie Dark pod Windows
00000369: poprawka – czasami program się wyłączał w czasie rozpoczynania trajektorii od linii
00000370: poprawka – dekonfiguracja aktywnych sygnałów nie powodowała deaktywowania wartości sygnału
00000371: poprawka – bardzo rzadki crash po zakończeniu skryptu
00000372: poprawka – rozpoczynanie od linii z segmentami dojazdowymi, przy konfiguracji base units = Imperial, current units = Metric
00000373: poprawka – Niepoprawnie pojawiający się komunikat „Złe parametry łuku”
00000376: poprawka – epid od czasu do czasu
– Poprawki błędu, który na niektórych sterownikach ipa powodował problemy z licznikami pozycji
– zabezpieczenie przed „zamuleniem” programu w przypadku bardzo dużej ilośći komunikatów w konsoli Python
– poprawka – G90/G91

simCNC 3.410 / Mach4 plugin 3.410 

0000024: Poprawki w diagnostyce połączenia sieciowego – informacja o czasie w przypadku zerwania połączenia
0000081: Mapowanie śruby Mach4
0000212: getAtributte(„axis…Referenced”) zwraca null do pierwszego bazowania
0000217: zbyt długa zwłoka po wywołaniu metody d.waitForZeroVelocity()
0000222: Automatyczne ponowne obliczanie granic softlimit w razie konieczności
0000231: Brak zabezpieczenia przed nadaniem „id” widgetu ze spacją
0000251: Tabela parametrów maszynowych – możliwość edycji bezpośrednio w tabeli
0000153: Błąd 'IO Signal not assigned’ gdy oś X nie posiada przypisanego MotionKit
0000187: Poprawiony problem z wyświetlaniem granic softlimitu
0000191: Problem z odświeżaniem okna „Aktywne Akcje Python” – nie znika akcja utraty łuku (Plazma)
0000206: Brak opcji „Run script” w „Output: returnPressed” dla widgetu „LineEdit”
0000219: Poprawki d.executeGCodeList( ) i d.executeGCode( )
0000224: Poprawka w wyświetlaniu aktualnych stanów wyjść cyfrowych na ekranie simCNC
0000238: G10 i oś A – działa w radianach zamiast w stopniach
0000173: Zmiana profilu na nowo utworzony – nie resetuje konfiguracji sygnału ESTOP
0000188: Problem z wyświetlaniem długości narzędzia.
0000202: Problem z łukami przy przełączaniu jednostek z cali na metryczne
0000207: Problem z działaniami arytmetycznymi na parametrach maszynowych
0000215: Problem z prędkością osi np. osi Z gdy używamy osi niezależnej
0000221: Python nie czeka na zakończenie się funkcji ruchu i przeskakuje do następnej linii makra.
0000228: Pauzowanie pracy simCNC z ekranu nie generuje akcji „Trajectory Pause On” i „Trajectory Pause Off”
0000246: Dodana funkcja Smart Limits
0000179: Dodana funkcja JOG z wejść cyfrowych
0000189: Problem z obliczaniem czasu wykonywania gcode
0000204: Błąd w komunikacie dla G04 P…
0000250: Wyciek pamięć w simCNC 3.406
0000214: CSMIO/IP-A problemy z uruchomieniem autotuningu w wersji ‘alpha v3410’
0000120: Zawieszająca się aktualizacja modułów CANOpen, gdy podłączamy go na gorąco
0000248: Restartowanie się kontrolera CSMIO/IP-S 3410 ‘alpha’
0000264: Gui edytor – nie zapisuje się screen, jeżeli po edycji widgetu naciśnie się od razu wyłączenie edytora – X
0000262: Funkcja usuwająca komunikaty z ekranu simCNC
0000258: Błąd przypisania wartości do parametru maszynowego
0000256: Dodać możliwość używania parametru maszynowego jako numeru offsetu.
0000253: Błąd w przechwytywaniu klawiatury przy otwartym edytorze ekranów i edytorze skryptów
0000244: brak komunikatu przy braku uprawnień do modyfikacji pliku gcode
Ponadto:
• Dodana niemiecka wersja językowa simCNC
• Dodana obsługa pozycjonowania osi wrzeciona (Mach4)
• Refactoring i optymalizacja kodu simCNC oraz plugin Mach4
• Dodana metoda gui.widget.executeOutput
• Poprawka device.getLaserPowerCurve()
• Dodana metoda device.waitForTrajectoryFinished()
• Poprawka – device.enableMachine()
• Poprawka – potrójne wczytywanie ekranu po utracie połączenia i ponownym połączeniu
• Poprawka – podświetlanie wybranej linii w GCodeList
• Style css dla GCodeList
• Poprawka – G10 z osią obrotową

Uwagi:
• W wersji 3.410 oprócz wyżej wymienionych zmian i poprawek, zostały wykonane gruntowne porządki w kodach źródłowych. O ile w dłuższej perspektywie takie zabiegi mają pozytywny wpływ na stabilność i wydajność aplikacji, to niestety bezpośrednio po takich zmianach mogą wystąpić błędy w funkcjach, które wcześniej działały poprawnie. W związku z tym wszelkie uwagi o nieprawidłowościach są wyjątkowo mile widziane 🙂

3.401:

Udoskonalenia i poprawki zgłoszonych błędów:

0000193: Zmiana domyślnej czcionki w edytorze makr na czcionkę o stałej szerokości
0000148: Zabezpieczenie przed utratą sygnału enkodera – CSMIO/IP-A
0000186: Wizualizacja bazowania – punkt zadziałania krańcówki względem indeksu enkodera
0000185: Sygnały sond do zakładki diagnostyki w domyślnych ekranach
0000184: Blokada komunikatów błędów, gdy otwarte okno konfiguracji
0000183: Informacja o aktualnym stanie osi przy komunikacie błędów bazowania
0000182: Po aktualizacji firmware, występował błąd połączenia z CSMIO/IP
0000181: Wyszarzanie lineEdit od softlimitu, gdy softlimit jest wyłączony dla osi
0000180: Konfiguracja PID w menu konfiguracji (CSMIO/IP-A)
0000050: Zespolenie plików ekranu z profilem maszyny
0000178: Wartość optymalizacji XYZ/ABC dodana do parametrów maszynowych

3.400:

 • Napisany od nowa moduł obsługi wycinarek plazmowych i automatycznej kontroli wysokości palnika (THC)
 • Uproszczona i poprawiona konfiguracja planera ruchu
 • Poprawki i usprawnienia w obróbce cztero-osiowej i z użyciem osi stycznej

Oraz poprawki zgłoszonych błędów:

0000061: Poprawki w zapisie (css) plików nowo tworzonego ekranu
0000062: Po załadowaniu dużego pliku ładowanie mniejszego trwa zbyt długo
0000069: Niezrozumiały opis przycisku w oknie wyboru ekranu
0000073: Gdy kopiujemy ekran z domyślnego to nie przenoszą się plik css
0000084: Zaokrąglanie offsetu roboczego (np. G54)
0000085: Problem z Gui – znaki „:” i „/”
0000094: lista wywołanych komend z MDI
0000098: Edytor ekranów – problem z cofaniem zmian.
0000099: Oś nie zatrzymuje się gdy naciśniemy przycisk stop (ruch wywołany funkcją d.moveToPosition())
0000103: Okno z ostrzeżeniem o wartości kątów CV i noża stycznego.
0000104: Funkcja Python wskazująca czy gcode jest załadowany.
0000105: Załączenie osi stycznej nie powoduje przeliczenia wartości „Podnoszenie od kąta”
0000106: Błędne opisy parametrów w oknie „planer ruchu”.
0000107: Niepotrzebny komunikat od noża stycznego gdy simCNC nie połączony.
0000109: Parametr „Offset bazowania” (CSMIO/IP-S) napęd slave na osi może poruszać się z inną prędkością niż master.
0000110
: Brak znacznika kierunku ustawienia noża stycznego.

0000112: Błąd w algorytmie pojawiania się komunikatu prawidłowych wartości dla noża stycznego.
0000113: Problem ze wskazaniem sygnałów krańcówek, które już nie są skonfigurowane.
0000114: Problem z funkcją „Smart Limits”, nie działa poprawnie na osiach X, Y
0000118: Zabezpieczenie edytora ekranu hasłem.
0000121: Brak możliwości zmiany koloru gcode w oknie edytora.
0000123: Komenda G04 – brak możliwości podania parametru maszynowego w argumencie (np. G04 P#101)
0000124: Ponowienie połączenia w simCNC
0000126: Problemy z pojawianiem się błędów epid gdy załączony jest nóż styczny.
0000129: Rozłączeni się sterownika i assert gdy użyjemy zbyt niskiej rozdzielczości kroku MPG.
0000141: simCNC przy wznawianiu gcode zmienia offset długości narzędzia jeśli w kolejnej linii była zmiana offsetu. 0000142: Gdy wznawiamy gcode od pierwszej linii cyklu wiercenia to oś Z nie zostaje uniesiona do bezpiecznej.
0000143: Dodać szerszy opis komunikat błędu w przypadku niezgodnych parametrów łuków
0000145: Funkcja Python nie ostrzega o braku argumentu
0000146: Niespójne zachowanie się simCNC 3.307 i 3.308 w kwestii M62 i M63
0000147: Zmiana nazw czynności dla wrzeciona przy zatrzymaniu trajektorii i uruchomieniu
0000149: Poprawka właściwości DRO „Posuw”
0000150: Input „Axis … abs position” nie odświeża teksu widgetu na ekranie
0000156: funkcja d.executeProbing – problem z parametrem
0000162: Problem z nożem stycznym – nie zwalnia na wielomianowym segmencie łączącym
0000165: „Font Selection” w edytorze GUI – nie pokazuje poprawnie aktualnie ustawionej czcionki

3.201 

 • G28/G30 nieprawidłowe zachowanie gdy maszyna była już na pozycji G28
 • poprawka w obliczaniu czasu wykonania obróbki dla niektórych plików

3.124

 • (simCNC) Poprawka – probing z załączoną osią obrotową
 • (simCNC) Poprawka – obliczanie dystansu potrzebnego na rozpędzenie w czasie grawerowania laserem
 • (simCNC) Poprawka – tester ścieżki
 • (simCNC) wielowątkowe wczytywanie gkodu
 • (simCNC) Poprawka – wyświetlanie OpenGL
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?